Rejestracja
Dodaj ogłoszenie

Polityka prywatności

 

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Serwis www.zamieszczak.com.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

 

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis www.zamieszczak.com.pl problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w Serwisie www.zamieszczak.com.pl

 

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 

Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 

Serwis www.zamieszczak.com.pl deklaruje:


 • zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
   
 • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

 

Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:


 • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
   
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
   
 • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
   
 • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych.  Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

 

Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

 

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną.W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO - (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy :


1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: biuro.zamieszczake@gmail.com

2. Dane osobowe, które są przetwarzane do celów działalności Zamojskiego Serwisu Ogłoszeniowego www.zamieszczak.com.pl tj. adres e-mail, adres IP, nr telefonu są przetwarzane w następujący sposób:

• dane podane podczas dodawania ogłoszenia, są prezentowane na stronach serwisu www.zamieszczak.com.pl, w kanale RSS oraz wysyłane w newsletterze dla subskrybentów,

• na adres e-mail podany w ogłoszeniu są wysyłane e-maile administracyjne od serwisu ( informacja o dodaniu, wygaśnięciu ogłoszenia, przypomnieniu hasła ) oraz przekazywane zapytania e-mail od użytkowników wypełniających formularz kontaktowy.

• adres e-mail podany w formularzu kontaktowym do ogłoszenia wraz z adresm IP jest przekazywany w wiadomości e-mail wysłanej do nadawcy ogłoszenia. Ten sam adres jest również używany do wysłania ewentualnej odpowiedzi od ogłoszeniodawcy

• adres e-mail podany w formularzu kontaktowym strony wraz z adresm IP, jest wykorzystywany do wysłania odpowiedzi przez administrację serwisu.

• adres e-mail podany podczas zakładania konta w serwisie wraz z adresm IP jest wykorzystywany do wysyłania e-maili administracyjnych (aktywacja konta, zmiana/przypomnienie zapomianego hasła)

• adres e-mail podany do subskrypcji jest wykorzystywany do wysyłania wiadomości z nowymi ogłoszeniami pojawiającymi się w serwisie


3. Dane osobowe przetwarzane przez serwis www.zamieszczak.com.pl są przetwarzane w celu:

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy,

• art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,

• art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes,

4. Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

• dane podane przy ogłoszeniu – przez czas umieszczenia ogłoszenia + miesiąc do czasu trwałego usunięcia z bazy serwisu, • dane podane w fomularzu kontaktowym – 1 miesiąc

• dane podane podczas zakładnia konta oraz subskrypcji – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:

• prawo dostępu do danych,

• prawo modyfikacji danych,

• prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

• prawo żądania usunięcia danych,

Powyższe punkty możliwe są przez kontakt z administratorem danych osobowych przez adres podany w pkt. 1.

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6. Dodatkowe informacje:

• Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa,

• Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.